Abalio

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ NA TRŽNÍCH A NETRŽNÍCH PRINCIPECH

Hodnoty a metodika

Metodika tržního oceňování nemovitých věcí společnosti Abalio, s.r.o. vychází z Mezinárodních oceňovacích standardů (IVS - International Valuation Standarts) a Evropských oceňovacích standardů (EVS – European Valuation Standarts ), které vydávají mezinárodní organizace IVS – International Valuation Standarts Commitee (IVSC - http://www.ivsc.org) a EVS – The European Group of Valuers‘ Associations (TEGoVA - http://www.tegova.org). Dále metodika využívá Standart ON – 1, Oceňování nemovitostí tržní hodnotou, vydaný Vysokou školou ekonomickou - Institutem oceňování majetku (VŠE IOM - http://iom.vse.cz).

Při určování ceny se v českém právním řádu se řídíme zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) v následujících zněních a jejich prováděcích vyhlášek – především Vyhlášky 199/2014, kterou se mění vyhláška č. 411/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) a dále i zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.

Tržní oceňování

Výnosový přístup

Výnosová hodnota nemovitých věcí je většinou založena na očekávaném prospěchu z nemovitostí jako z jednoho nedílného celku, nebo součtu celků se stejným účelem užití (tedy stejnou kapitalizační mírou). Stanovení hodnoty touto metodou vychází z předpokladu, že hodnota je součtem budoucích čistých výnosů z jejího pronájmu, diskontovaných na současnou hodnotu. Výnosy z nemovitých věcí je nutné počítat z nájemného, které by bylo možné reálně dosáhnout za předpokladu pronájmu všech pronajímatelných prostor nemovité věci. Používáme přístupu věčné renty.

Porovnávací přístup
Porovnávací hodnota nemovitých věcí je založena na principu substituce podobných nemovitých věcí. Rozdíly je pak nutné zohlednit v korekčních koeficientech, které vyjadřují nutné náklady na přechod k náhradnímu substitutu. Používáme především metodu přímého porovnání. Informační základnou je vlastní databáze, dostupné informace o realizovaných cenách a realitní inzerce. Ve všech případech platí, že je preferována kvalita před kvantitou. Jako jednotku porovnání je použita cena v Kč za 1m2 užitné podlahové plochy.

Nákladový přístup (někdy také nazývaný Věcný přístup)
Nákladová hodnota nemovitých věcí vychází z předpokladu, že účastníci trhu mohou mimo jiné měřit hodnotu na principu nákladů obětovaných příležitostí výběrem z alternativ: koupě vs. koupě pozemku + výstavba. Přihlíží se zde ke korekci vzhledem k morálnímu a fyzickému opotřebení, funkčnímu zastarávání a k vadám a poruchám. Hodnota pozemku je většinou určena porovnávacím způsobem. Odhad hodnoty realizace stavby se pak řeší buď formou transformace historických pořizovacích nákladů (faktura, rozpočet) na současnou úroveň, nebo přímo z podkladů, které reprezentují současnou cenovou úroveň.

Ocenění dle vyhlášky

Ocenění dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) v následujících zněních. Vyhláška 199/2014, kterou se mění vyhláška č. 411/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) a dále i zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.

O nás

Ing. Michal Karhan

Ing. Michal Karhan

Vystudoval na ČVUT Stavební fakultě obor Podnikání a řízení ve stavebnictví.

Do světa ekonomiky a financí nahlédl ještě při studiích v roce 2003 jako konzultant a později jako vedoucí pracovník ve velkých poradenských firmách.

V roce 2008 se stal ředitelem společnosti Abalio, s.r.o. která se zaměřovala na úvěrové poradenství pro privátní a korporátní klientelu. Tuto společnost v roce 2014 koupil a přetransformoval na společnost, která se zabývá především hodnocením nemovitostí.

V soukromé praxi se dlouhodobě věnuje wealth managementu se zaměřením především na reality.

Ing. Matěj Muzika

Ing. Matěj Muzika

Vystudoval na ČVUT Stavební fakultě v oboru Podnikání a řízení ve stavebnictví.

V realizacích staveb se pohyboval již při studiu SPŠ stavební J. Gočára v Praze.

Od roku 2011 je členem ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jako autorizovaný inženýr.

Ve společnosti Abalio působí jako expert na stavební a projekční činnost.

V současné době se intenzivně připravuje na znaleckou činnost v odvětví stavebnictví oboru expertní činnost.

Ing. Jan Schönbauer

Ing. Jan Schönbauer

Jan Schönbauer vystudoval v roce 2012 VŠE Praha.

Už při studiích se pracoval jako úvěrový konzultant a poradce pro financování nákupu nemovitostí.

V roce 2017 zakončil dvouleté studium zaměřené na oceňování nemovitých věcí.

Ve společnosti Abalio pracuje jako odborný asistent ředitele.

Kontakt

Abalio, s.r.o.
IČ: 284 99 735
Spisová značka: C 146108 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Krkonošská 16, 120 00, Praha 2
E-mail: info@abalio.cz

Map